Bir 6, 2024

Mažoji musinukė (lot. Ficedula parva) yra nykstanti rūšis, įrašyta į ES Paukščių direktyvos I priedą. Moksliniai tyrimai patvirtino, jog Lietuvoje per pastaruosius 2 dešimtmečius šios rūšies populiacija sumažėjo beveik 20 proc. Pagrindinės nykimo priežastys – tinkamų buveinių mažėjimas, didelių vientisų medynų vykdant plynuosius kirtimus fragmentavimas bei miško sausinimas.

Šiuos metus Lietuvos ornitologų draugija (LOD) paskelbė mažosios musinukės metais ir ragina susirūpinti jos apsauga, nes dabar, siekiant išsaugoti stabilią šios rūšies populiaciją, taikomų priemonių neužtenka, o tęsiami plyni kirtimai blogina rūšies būklę dėl mažėjančio rūšiai svarbių buveinių ploto.
 
Vienas iš būdų norint mažąsias musinukes apsaugoti – prisidėti prie šios rūšies stebėjimų. Lietuvos ornitologų draugija, bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Miškų ir ekologijos fakulteto Biologinės įvairovės išteklių laboratorijos mokslininkais, kurie mažosios musinukės populiacijos dydį siekia nustatyti įgyvendindami LIFE-IP NATURALIT projekto veiklas, kviečia paukščių stebėtojus prisidėti prie organizuojamų rūšies apskaitų šalies miškuose.
 
Stebėjimus kviečiama vykdyti iki birželio 16 d.

musinukė Saulius Karalius

Mažoji musinukė (Sauliaus Karaliaus nuotrauka)

Giedantys patinai  nesunkiai aptinkami pagal tipišką ir garsią giesmę. Didžiausias paukščių aktyvumas yra 4-5 val. laikotarpyje po saulės patekėjimo. Apskaitos vykdomos linijiniu būdu, ieškant paukščių teritorijoje. Maršrutai turi būti kas 200-250 metrų, prisitaikant prie medynų struktūros, t.y. apskaitos vykdomos tik suaugusių medynų plotuose. Kirtavietėse, jaunuolynuose ir jaunesniuose nei 30 metų medynuose rūšies paieška nėra tikslinga, todėl šiose vietose ieškoti nereikia. Įvairiamžiai medynai su senesnių medžių grupėmis gali būti tinkami. Paukščiai registruojami tiksliai pažymint pirmojo pastebėjimo koordinates.
 
Metų paukščio akcija, prisidedant Lietuvos ornitologų draugijos nariams, galėtų sukurti didelę pridėtinę vertę siekiant geresnės rūšies apsaugos, ypač išaiškinant tinkamiausias šiai rūšiai miško buveines, taip pat nustatant šios rūšies apsaugai svarbias teritorijas (toliau – PAST).

LOD siūlo keletą būdų, prie kurių lengvai gali prisijungti kiekvienas iš jūsų:

1. Pavienių stebėjimų registravimas. Pateikiama informacija: radaviečių koordinatės
 
Šiuo metu yra mažai duomenų apie:
 
1.1. netipiškas mažųjų musinukių buveines, pvz. mišrius su pušimi medynus. Paukščių gausumas joms tinkamose buveinėse gali būti gan didelis (iki 7 porų/100 ha), todėl interesas yra praplėsti žinias apie netipiškas rūšies buveines. Tuo tikslu reikėtų atlikti apskaitas mišriuose su pušimi medynuose, dar vadinamuose mišriais pušynais. Tai padės tiksliau nustatyti  rūšiai tinkamas buveines, ypač naudojant modeliavimo būdą, bei tikslesnio populiacijos įvertinimo;
 
1.2. radavietes esamose PAST teritorijose. Tai svarbūs duomenys siekiant užtikrinti rūšies apsaugą jai tinkamiausiose PAST.

20021748182_3448f93571_o

Dalios Račkauskaitės nuotrauka

2. Mažųjų musinukių stebėjimai įvairaus dydžio miško fragmentuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas fragmento plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).
 
Siekiama nustatyti šios rūšies paukščių pasiskirstymą nedideliuose miškeliuose (nuo kelių iki keliolikos ha ploto), kurie įsiterpę atviruose žemės ūkiui naudojamuose plotuose. Šio tipo apskaitos prisidės prie geresnio populiacijos vertinimo, padės išaiškinti minimalų tinkamą gyventi miško fragmento dydį. Apskaitos atliekamos lankantis tinkamuose šiai rūšiai miškeliuose (lapuočiai, eglynai, mišrūs medynai), registruojamos paukščių radimvietės, kurios pažymimos kartografinėje medžiagoje (žemėlapyje) arba pateikiant aptiktų giedančių patinų koordinates. Rūšies neradimas taip pat yra svarbus faktas, kurį reikia registruoti.

35671180673_1d3f01a6d3_o

 Mažosios musinukės jauniklis (Dalios Račkauskaitės nuotrauka)

3. Mažųjų musinukių tyrimai dideliuose miško masyvuose. Pateikiama informacija: radimviečių koordinatės, įvertintas plotas (žemėlapis, kvartalų numeriai).
 
Siekiant nustatyti tinkamiausias rūšies buveines ar rūšies apsaugai įsteigti PAST teritorijas yra svarbu įvertinti rūšies gausą jose. Tai atliekama išvaikštant apibrėžto dydžio teritoriją (pvz. medynų kvartalą). Primename, jog apskaitos vykdomos linijiniu būdu, ieškant paukščių teritorijoje maršrutai turi būti kas 200-250 m, prisitaikant prie medynų struktūros, t.y. apskaitos vykdomos tik suaugusių medynų plotuose. Šios apskaitos labiausiai prisidėtų prie rūšies apsaugos ateityje. Pasirenkamos 100 (70-120) ha ploto teritorijos. Per vieną rytą giedančių mažųjų musinukių patinų inventorizaciją galima atlikti apie 200 ha plote.
 
Daugiau apie „Mažosios musinukės – 2024 metų paukščio“ akciją išsamiau aprašyta LOD leidžiamo žurnalo „Paukščiai“ 61-me (paskutiniame išleistame) numeryje.

Draugijos komanda kviečia paukščių stebėtojus prisijungti prie šios LOD ir VDU iniciatyvos. Tai labai svarbus ir prasmingas darbas, kurio rezultatai ne tik leis nustatyti svarbiausias rūšiai miško buveines, numatyti būtinas rūšies apsaugos priemones ir jas pagal poreikį, įgyvendint, ypač, nesaugomose teritorijose. Tačiau šios iniciatyvos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo joje dalyvavusių stebėtojų skaičiaus, t.y. kokios apimties tyrimus pavyks atlikti.
 
Jei turite klausimų dėl stebėjimo teritorijos parinkimo ar kitų, kviečiame rašyti adresu: m.musinuke@vdu.lt arba kreiptis į LOD sekretoriatą lod@birdlife.lt. Savarankiškai pasirinkę tyrimo teritorijas ir jose atlikę mažųjų musinukių paiešką, stebėjimų duomenis siųskite nurodytais elektroninio pašto adresais. Primename, jog labai vertingi ir duomenis apie stebėjimo teritorijas, kuriose nepavyko aptikti mažųjų musinukių.

Kviečiame prisidėti prie prasmingo tikslo!

Akcijos koordinatoriai: prof. G. Brazaitis, L. Raudonikis